Dorpsraad Bavel zet ervaringsonderzoek in om burgers te betrekken bij omgevingsplan 2030

Stap voor stap naar een omgevingsgericht Bavel met een agenda gebaseerd op de mening en wensen van alle dorpsinwoners van jong tot oud.

Dorpsraad Bavel gebruikt ervaringsonderzoek van Customeyes om de omgevingsvisie voor 2030 te bepalen. Hiermee zetten zij de stap naar een omgevingsgericht Bavel met een agenda gebaseerd op de mening en wensen van alle dorpsinwoners van jong tot oud. Met een verhelderende aanpak laat de dorpsraad zien dat hun voorbereiding leidt tot een grote bereidwilligheid tot medewerking. Customeyes spreekt Marco Kiezenberg, voorzitter van dorpsraad Bavel.

Dorpsraad Bavel is een gedreven groep dorpsbewoners die zich sterk maakt voor het belang van het dorp. Met hun kennis uit verschillende vakgebieden treden zij op als de verbinder tussen de gemeente en het dorp: “wij willen de gedachten en wensen van onze gemeenschap verbinden en die bewerkstelligen bij de gemeente, zodat we het dorp naar een hoger niveau tillen”, aldus Marco. Met de kracht van het dorp stelt de dorpsraad een agenda op voor de komende tien jaar.

Dorpsraad voorzitter Marco: “Gemeente Breda ziet dat participatie van burgers bijdraagt aan een betere toekomst voor het dorp”

Ontwikkelen van thema’s

Bavel is een dorp in regio West-Brabant dat zich kenmerkt door een rijk verenigingsleven. Inwoners voelen zich nauw betrokken bij hun woonomgeving. Dit was voor de dorpsraad de voornaamste reden om inwoners mee te laten denken over belangrijke thema’s en bij het uitwerken van diverse vraagstukken. In samenwerking met gemeente Breda, die een faciliterende en financierende rol heeft, zette de dorpsraad het onderzoek op.

Om tot deze thema’s te komen heeft de dorpsraad een ronde gemaakt langs de hele reikwijdte van verenigingen en organisaties in het dorp, zoals scholen, huisartsen en verenigingen. Om erachter te komen wat er onder deze doelgroepen speelt werden er verdiepingsvragen gesteld aan de hand van steekwoorden. Inwoners konden aangeven wat zij belangrijk vonden onder een vijftal thema’s: veiligheid, welzijn, vrijwillige inzet, wonen en vrije tijdsbesteding.

Met die informatie is met Customeyes een vragenlijst samengesteld, om op grote schaal uit te vragen wat er leeft in het dorp. Inwoners stonden er heel erg voor open om deze gesprekken te voeren. Meer dan 30 partijen waren geïnteresseerd om een bijdrage te leveren en het onderzoek onder de aandacht te brengen onder hun leden. “De publiciteit die het onderzoek heeft gegenereerd roept al veel ideeën bij burgers op”. Met Customeyes heeft de dorpsraad toekomstbeelden van de komende 10 jaar kunnen ophalen in het dorp.

Voor elke inwoner geschikt

“Er was een goed voorbereidingsproces met Customeyes om tot een goede vraagstelling te komen”. Om zo’n hoog mogelijke respons te krijgen is de vragenlijst ontworpen voor alle elektronische apparaten. De enquête is geschikt voor telefoon, laptop en tablet om inwoners het zo gemakkelijk mogelijk te maken. “Het gemakkelijk invullen heeft inwoners erg geholpen bij het afronden van een uitgebreide vragenlijst”

Bron: www.dorpsraadbavel.nl

 

Ook in leeftijd, gezinssituatie en woonsituatie is in het onderzoek onderscheid gemaakt. “Jongeren kijken toch anders tegen een vraagstuk aan dan mensen die niet meer werkzaam zijn. Dat onderscheid wilden we wel maken”, aldus Marco. Daarnaast kregen alle participanten de kans om hun mening toe te lichten in open antwoorden. Achter elk thema is gevraagd wat de inwoner voor ontwikkelingen wil zien in het dorp. De vervolgvraag was wat ze daar zelf in willen betekenen. Marco: “Daar zijn we uiteindelijk het meest enthousiast over geworden”.

De uitdaging van een diverse doelgroep

De dorpsraad begon met een grote ambitie. Er lag een wens om 1000 participanten deel te laten nemen van de 8000 inwoners van het dorp. Tijdens het onderzoek bleken verschillende uitdagingen die extra aandacht en creativiteit nodig hadden. In de nieuwbouwwijk aan de andere kant van de snelweg bleef de respons achter. Ook de groep basisschool kinderen tot 12 jaar was niet voldoende vertegenwoordigd in het onderzoek. Om deze doelgroepen te bereiken is de dorpsraad veel reclame gaan maken via verenigingen, websites en nieuwsbrieven. Daarnaast is de dorpsraad huis-aan-huis gaan flyeren in gebieden die achterbleven. Door het in gesprek gaan met bewoners, het beantwoorden van vragen en de mond-tot-mond reclame is deze respons doelstelling ook gehaald. “Inwoners kregen een positief beeld bij de enquête, dat heeft de kwaliteit van de antwoorden zeker verbeterd”

Naast de 1000 enquêtes deden er 400 lagereschoolkinderen mee aan een aparte actie. De kinderen konden hun toekomstdroom voor het dorp in een grote wensboom hangen. Er werden buitengewoon veel verschillende antwoorden gegeven. Met opvallende wensen over duurzaamheidsoplossingen, zoals meer elektrische auto’s en meer groen in het dorp. Ook kozen veel kinderen voor meer horeca gelegenheden.

Als opdrachtgever van onderzoek heeft interactie met diverse doelgroepen ook voordeel: “Het was bijzonder om écht in contact te komen met de katholieke ouderenbond, de voorzitters en het bestuur van verenigingen. Die verbinding is goed om voor zo’n dorpsraad te hebben en te versterken”. Zo heeft de dorpsraad een goed beeld gekregen van wat er speelt in het dorp. Ruim 500 mensen hebben aangegeven dat ze iets willen doen voor het dorp. “Dat zo’n groot deel zich hiervoor aanmeldt is een verassende opbrengst”.

Van 2020 naar 2030

Er kwamen heldere uitkomsten uit het onderzoek. In Bavel is een grote wens voor meer groen in het dorp en het ontwikkelen van goede voorzieningen. Het thema wonen raakte de meeste inwoners. Er bleek een grote behoefte aan meer betaalbare starters- en seniorenwoningen. Verder dragen inwoners concrete ideeën aan, delen hun expertise en zijn bereid hun handen uit de mouwen te steken. “Een inwoner heeft een oud huis op een stuk grond waar op gebouwd mag worden”. Ook financieringsmiddelen voor bijvoorbeeld het verbouwen van het dorpsplein komt vanuit inwoners.

Bron: www.dorpsraadbavel.nl

Op korte termijn organiseert de dorpsraad sessies waarin ze de onderzoeksresultaten online aan het dorp presenteren. Ook zullen ze groepen vormen waarin inwoners met een professionele achtergrond, of die veel affiniteit hebben met een thema, de visie en agenda verder uitwerken. “Inwoners zijn heel gemotiveerd om betrokken te blijven bij de vijf thema’s voor de komende jaren”.

Tips voor burgerparticipatie

De belangrijkste les die Dorpsraad Bavel wil meegeven is dat er bij het opzetten van een onderzoek naar de omgevingsvisie van een dorp of wijk, verbinding gemaakt moet worden met lokale verenigingen, organisaties en bedrijven. Ze zien dit als een investering waardoor je verbinding legt met alle doelgroepen. Marco: “Je bereikt zo mensen die je anders nooit zou bereiken”. Verbinding met alle partijen vindt de dorpsraad essentieel met oog op de toekomst. “Het onderzoek heeft eraan bijgedragen om de verbinding met en tussen inwoners te versterken. Vroegtijdig investeren in de relaties, met alle partijen, zorgt voor kwalitatieve onderzoeksresultaten en een succesvolle implementatie van de uitkomsten”.

Benieuwd hoe wij te werk gaan? Lees hier verder en neem contact met ons op >