Projectmanagement – Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CUSTOMEYES (2024)

1 BEGRIPPEN

a) Customeyes: De dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt;
b) Diensten: de Diensten die Customeyes aanbiedt zijn het uitvoeren van onderzoeken op het gebied van klantinzichten, waaronder: B2B-klantenonderzoek, klantgerichtheidsscans en ervaringsonderzoeken, alsmede alle daarmede verband houdende werkzaamheden;
c) Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en die Customeyes heeft aangesteld, die projecten aan Customeyes heeft verleend voor Diensten die door Customeyes worden uitgevoerd of waaraan Customeyes een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan;
d) Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Customeyes, alsmede voorstellen van Customeyes voor Diensten die door Customeyes aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Customeyes waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen;
e) Samenwerkingsvoorstel: hieronder wordt verstaan elk aanbod, iedere aanbieding of offerte, etc. aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten voor Opdrachtgever door Customeyes.
f) Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2 ALGEMEEN

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes, projectvoorstellen en overeenkomsten voor dienstverlening tussen Customeyes B.V. (‘Customeyes’) en haar Opdrachtgever(s) c.q. rechtsopvolger(s) (‘Opdrachtgever’), inclusief vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
b) Toepasselijke inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 OMVANG EN PRIJZEN VAN DIENSTEN

a) De omvang en de prijzen van de diensten staan gespecificeerd in het samenwerkingsvoorstel.
b) Alle prijzen in het samenwerkingsvoorstel zijn in euro’s exclusief BTW, reiskosten, materiaalkosten, druk en portokosten en eventuele vertaalkosten tenzij expliciet vermeld in ons samenwerkingsvoorstel.
c) Alle in het samenwerkingsvoorstel vermelde prijzen worden jaarlijks gecorrigeerd conform het CBS-consumenten prijsindexcijfer (huishoudens, reeks 2015=100 van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar).
d) Indien een Overeenkomst van Subscription Services is aangegaan, behoudt Customeyes zich het recht voor om de prijzen zoals gespecificeerd in het projectvoorstel te wijzigen gedurende de verlengde Subscription Termijn (los van de jaarlijkse correctie conform het CBS-consumenten prijsindexcijfer, zie art. 3c). Aanvullende prijsverhogingen geven opdrachtgever in dat geval de mogelijkheid om de samenwerking per de voorgenomen datum van de prijsverhoging te beëindigen. Opdrachtgever wordt uiterlijk drie (3) maanden voordat de nieuwe prijzen van kracht zouden moeten gaan over deze aanvullende wijzigingen geïnformeerd.
e) In geval een Overeenkomst van Diensten zijn prijswijzigingen gedurende de overeenkomst slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.
f) Als op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen optreden in de opzet waardoor het onderzoek wordt uitgebreid of veranderd, gelden voor die onderdelen onze reguliere tarieven zoals benoemd in het blad meerwaardeopties bij ons voorstel. Werkzaamheden die niet binnen dit voorstel vallen zullen tegen ons standaard uurtarief worden afgerekend.
g) De omvang van de diensten is onlosmakelijk verbonden met de prijs in het samenwerkingsvoorstel. Als opdrachtgever wijzigingen wil doorvoeren (denk bijvoorbeeld aan de omvang, de planning en/of fasering van de opdracht, de methode, opzet, analyse of rapportering), dan treden Customeyes en opdrachtgever daarover in overleg. Wijzigingen kunnen uiteraard leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.
h) De projectplanning dient door opdrachtgever aan het begin van het project te worden geaccordeerd en is leidend voor het verloop van het proces. Indien de opdrachtgever van de eerder afgesproken en vastgestelde planning wenst af te wijken zal Customeyes zoeken naar een andere invulling van de afspraken. Vanwege de projecten die Customeyes gelijktijdig voor andere klanten uitvoert, kan dit niet altijd op korte termijn mogelijk zijn, waardoor een eerder gestelde deadline mogelijk niet meer gehaald wordt. De door Customeyes gereserveerde tijd kan in dat geval in rekening gebracht worden.
i) Als er wijzigingen in de uitvoering van de diensten optreden door omstandigheden die binnen de risicosfeer van opdrachtgever vallen, zal Customeyes aanpassingen aanbrengen voor zover dit nodig is om de kwaliteit van de diensten te blijven waarborgen. De hieraan mogelijk verbonden kosten zal Customeyes aan opdrachtgever doorberekenen volgens onze reguliere prijzen op basis van nacalculatie.
j) Customeyes hanteert een verwerkersovereenkomst die juridisch getoetst is en aansluit op de interne werkwijzen, processen en organisatorische maatregelen. Als opdrachtgever om wijzigingen in die aanpak of in de verwerkersovereenkomst verzoekt die verzwarend werken voor Customeyes, dan mag Customeyes de prijsstelling hierop aanpassen.
k) Als bijlage bij het samenwerkingsvoorstel kan een prijslijst worden geleverd met de tarieven die op dat moment gelden voor de diensten en producten van Customeyes. Deze dient uitsluitend ter informatie, zodat opdrachtgever een beeld krijgt van de op dat moment geldende tarieven. Als opdrachtgever na verloop van tijd gebruik wenst te maken van additionele opties, dan gelden daarvoor de prijzen van de nieuwste (meest actuele) prijslijst, omdat de diensten en producten zich voortdurend ontwikkelen.
l) Tenzij anders overeengekomen, vindt communicatie, projectdocumentatie (waaronder ook vragenlijsten e.d.) en rapportering plaats in het Nederlands of in het Engels. Kosten voor het leveren van een vertaling in een andere taal zijn voor rekening van opdrachtgever.
m) Bijeenkomsten en interviews vinden digitaal plaats via Teams tenzij anders afgesproken.

4 TOTSTANDKOMING, DUUR EN (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

a) Customeyes zal een samenwerkingsvoorstel aan opdrachtgever doen toekomen. Dit geldt als het aanbod van Customeyes. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever het samenwerkingsvoorstel c.q. overeenkomst (Overeenkomst van Subscription Services of Overeenkomst van Diensten) van Customeyes heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (gescand of origineel) aan Customeyes te retourneren dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het aanbod per e-mail. Customeyes zal de totstandkoming van de overeenkomst bevestigen door middel van een opdrachtbevestiging en (in tweede instantie na ontvangst van aanvullende informatie) een Overeenkomst van Subscription Services of een Overeenkomst van Diensten inclusief een Verwerkersovereenkomst.
b) Customeyes is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
c) Customeyes is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Customeyes het recht een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever om een voor Customeyes gegronde reden te weigeren.
d) Indien opdrachtgever een al bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij opdrachtgever.
e) Het herroepingsrecht van opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
f) Opdrachtgever is ermee bekend dat Customeyes geen aanvang zal maken met het gedeelte van de overeengekomen diensten, welke te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens en waarvoor in de zin van de AVG eerst een Verwerkersovereenkomst dient te worden overeengekomen, alvorens Customeyes op grond van de AVG met dat gedeelte van haar werkzaamheden gerechtigd is aan te vangen (zie tevens lid a).
g) Het valt onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om tijdig en volledig de verwerkersovereenkomst met Customeyes overeen te komen, alsmede is opdrachtgever verplicht alle door Customeyes verzochte informatie, relevante bijlagen, aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden door Customeyes en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Customeyes niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.

5A DUUR VAN DE OVEREENKOMST VAN SUBSCRIPTION SERVICES

a) De levering van de Subscription Services vangt aan op de datum zoals vastgesteld in het Projectvoorstel (de “Startdatum”). Indien hier geen specifieke datum is opgenomen, geldt de datum van ondertekening van deze Overeenkomst van Subscription Services als startdatum. Tenzij anders overeengekomen, mag de overeenkomst niet worden opgezegd voor het einde van de Subscription Termijn.
b) Na het verstrijken van de Subscription Termijn wordt de Overeenkomst van Subscription Services automatisch verlengd met telkens elk één jaar, tenzij een van de partijen de ander ten minste drie maanden voor het einde van een volgend contractjaar (rekenend vanaf de startdatum) schriftelijk op de hoogte stelt van haar voornemen om de Overeenkomst van Subscription Services beëindigen. De Overeenkomst van Subscription Services eindigt in dat geval na het verstrijken van de Subscription Termijn of de op dat moment geldende verlengde Subscription Termijn.
c) Customeyes en opdrachtgever kunnen de Overeenkomst van Subscription Services per direct beëindigen indien één van beide partijen in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling is verleend, of de onderneming in liquidatie is getreden.
d) Na beëindiging van de Overeenkomst van Subscription Services zal Opdrachtgever stoppen met het gebruik van de Subscription Services en zal Customeyes de gegevens van opdrachtgever behandelen conform de afspraken in de verwerkersovereenkomst. Eventuele vorderingen op opdrachtgever zijn dan onmiddellijk opeisbaar.
e) Elke bepaling van de Overeenkomst van Subscription Services die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om ook na het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst van Subscription Services toepasbaar te blijven, blijft onverminderd van kracht.

5B DUUR VAN DE OVEREENKOMST VAN DIENSTEN

a) In geval Customeyes en opdrachtgever een Overeenkomst van Diensten afsluiten geldt daarvoor een minimumtermijn en/of een minimumaantal (herhaal)metingen, zoals gespecificeerd in het samenwerkingsvoorstel. Indien herhaalmetingen zijn overeengekomen, dan dienen deze binnen twaalf (12) maanden na de voorgaande meting te worden opgestart, tenzij anders overeen gekomen.
b) De duur van de diensten kan worden beïnvloed door uiteenlopende factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Customeyes verkrijgt en de medewerking die door opdrachtgever wordt verleend. Customeyes kan dan ook van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor uitvoering van de diensten zal zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is een bedongen termijn of einddatum voor de diensten en rapportering geen fatale termijn.
c) Tenzij anders overeengekomen, is de Overeenkomst van Diensten niet tussentijds opzegbaar voordat het afgesproken aantal (herhaal)metingen is uitgevoerd en/of de overeengekomen termijn is verstreken.
d) Als opdrachtgever aangeeft dat zij de Overeenkomst van Diensten niet zal nakomen of Customeyes niet in de gelegenheid stelt om één of meer meting(en) uit te voeren binnen de overeengekomen termijn, dan dient Opdrachtgever de schade die Customeyes daardoor lijdt te vergoeden. De schade wordt berekend volgens algemeen Nederlands recht (de prijs van de niet afgenomen meting(en) wordt verminderd met de besparingen op variabele projectgebonden kosten door Customeyes).
e) Zowel opdrachtgever als Customeyes kan de Overeenkomst van Diensten ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van opdrachtgever.
f) De ontbinding van de Overeenkomst van Diensten laat de betalingsverplichtingen van opdrachtgever onverlet voor zover Customeyes ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
g) In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst van Diensten is opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd aan Customeyes tegen een redelijke vergoeding op basis van het aantal bestede uren het op dat moment geldende uurtarief.
h) Customeyes en opdrachtgever kunnen de Overeenkomst van Diensten per direct beëindigen, onder uitdrukkelijk voorbehoud van rechten zoals het recht op schadevergoeding als genoemd in dit artikel, indien één van beide Partijen in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling is verleend, of de onderneming in liquidatie is getreden.

6 UITVOERING VAN DE DIENST

a) Wanneer Customeyes voor het uitvoeren van de overeenkomst van de opdrachtgever gegevens nodig heeft worden deze tijdig aan Customeyes verstrekt. De opdrachtgever behoort redelijkerwijs te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de benodigde gegevens voor de uitvoering van het onderzoek niet op tijd aan Customeyes zijn verstrekt, heeft Customeyes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
b) Indien Customeyes als gevolg van een oorzaak die opdrachtgever kan worden toegerekend de diensten niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen uitvoeren conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel of planning, zal Customeyes de opdrachtgever met inachtneming van een termijn van één week schriftelijk in gebreke stellen en opdrachtgever aanbieden de diensten alsnog uit te voeren, tenzij zulks in redelijkheid niet van Customeyes kan worden verlangd. Indien opdrachtgever van genoemd aanbod geen gebruik maakt, is opdrachtgever gehouden de door Customeyes als gevolg van het niet uitvoeren van de opdracht geleden schade te vergoeden. Customeyes is gerechtigd de diensten zonder ingebrekestelling te ontbinden en/of de uitvoering van de diensten op te schorten, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Customeyes, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
c) Customeyes zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Customeyes staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
d) In geval van combinatie onderzoek of kwalitatief onderzoek benadert Customeyes maximaal 2 keer het totaal aantal te interviewen klanten voor het inplannen van een afspraak (tenzij vooraf anders overeengekomen). De opdrachtgever dient hiervoor volgens planning een lijst aan te leveren met de namen van de (potentiële) respondenten.
e) Voorafgaand aan het kwalitatief onderzoek belt opdrachtgever klanten/relaties om het onderzoek aan te kondigen, om akkoord op te halen voor deelname en om toestemming te vragen voor het delen van hun contactgegevens met Customeyes. Customeyes benadert de desbetreffende respondenten maximaal 3 keer voor het maken van een afspraak voor het interview (1e keer via een e-mail met een boekingslink en 2 keer telefonisch). In het geval van geen reactie, wordt het oorspronkelijke aantal afgesproken interviews doorberekend. Het is mogelijk dat de opdrachtgever een alternatief aandraagt als een van de interviews niet door kan gaan.
f) Aanvullende inspanningen door Customeyes om de respons voor interviews te verhogen kunnen nodig zijn. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever afgestemd. Voor deze extra werkzaamheden geldt ons standaard uurtarief.
g) Indien een geplande afspraak, presentatie of workshop niet eerder dan 2 werkdagen van tevoren door opdrachtgever wordt geannuleerd is Customeyes gerechtigd de kosten voor de gereserveerde tijd extra in rekening te brengen.
h) De overeenkomst op basis waarvan Customeyes de diensten uitvoert is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.
i) De door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Customeyes aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Customeyes heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
j) Bij de uitvoering van de diensten is Customeyes niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Customeyes, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
k) Customeyes is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

7 PRIJZEN & BETALING

a) Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
b) Customeyes voert haar dienstverlening uit conform de overeengekomen opdracht op projectbasis, met eventueel aanvullende werkzaamheden op stukbasis of uurtarief op basis van nacalculatie (bij meerwerk). Het voornoemde houdt tevens in dat alle eventueel in redelijkheid gemaakte administratie- en/of onderhandelingskosten en overige onkosten, op basis van nacalculatie aan opdrachtgever worden doorbereken e.e.a. op basis van het gebruikelijke c.q. actuele uurtarief van Customeyes.
c) Met reizen gerelateerde kosten worden aan opdrachtgever doorberekend.
d) Opdrachtgever vergoedt de kosten van derden die na goedkeuring van opdrachtgever door Customeyes worden ingezet volledig tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
e) In geval een Overeenkomst van Diensten is aangegaan factureert Customeyes in twee termijnen: vooraf wordt 100% van de contractuele prijs per meting in rekening gebracht. Het eventuele resterende gedeelte wordt gefactureerd na afronding van het project (i.e. na de presentatie van de resultaten of na de oplevering van de (eind)rapportage van die meting).
f) Als er sprake is van een Overeenkomst van Subscription Services dient betaling vooraf plaats te vinden, binnen de termijn zoals genoemd op de door Customeyes verstuurde factuur.
g) Customeyes is altijd gerechtigd om tussentijdse kosten te factureren voor werkzaamheden en/of kosten die tot op dat moment verricht of gemaakt zijn.
h) Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening.
i) Indien opdrachtgever controle wenst van een registeraccountant naar aanleiding van een declaratie zal daaraan medewerking worden verleend. Kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van opdrachtgever.
j) Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
k) Opdrachtgever dient kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer van Customeyes.
l) In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

8 INCASSOBELEID

a) Wanneer opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
b) Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is zal Customeyes zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
c) Indien Customeyes meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor incasso komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

9 AANSPRAKELIJKHEID

a) In geval van aan Customeyes toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de te verrichten diensten, is Customeyes uitsluitend aansprakelijk voor veroorzaakte directe schade van opdrachtgever, tot maximaal het in dit artikel bepaalde.
b) De aansprakelijkheid van Customeyes is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt en voor uitkering in aanmerking komt. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Customeyes beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs voor de dienstverlening die ten grondslag ligt aan de overeenkomst op basis waarvan de schade is ontstaan. Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen voor één jaar. Voornoemde beperking komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid.

c) Customeyes is nooit aansprakelijk voor:
(i) schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door gebruik van gegevens die door of vanwege opdrachtgever zijn verstrekt;
(ii) indirecte schade (waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade van derden en schade door bedrijfsstagnatie);
(iii) schade van derden als gevolg van (het resultaat van) Customeyes’ werkzaamheden of advies waarvan opdrachtgever gebruik heeft gemaakt; opdrachtgever vrijwaart Customeyes voor dergelijke aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
d) De totale aansprakelijkheid van Customeyes zal in geen geval meer dan € 75.000,00 bedragen. Deze beperking komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid.
e) Alvorens het recht tot ontbinding zou ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dienen Partijen elkaar in de gelegenheid te stellen om deze te herstellen binnen een redelijke termijn. Pas na schriftelijke ingebrekestelling zullen Partijen in verzuim zijn.
f) Enige door Customeyes opgeleverde adviezen/diensten, op basis van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Customeyes.
g) Voor een juiste uitvoering van de Subscription Services maakt Customeyes gebruik van bepaalde systemen die steeds goed toegankelijk moeten zijn vanuit de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door haar uitgevoerde foutieve configuraties of andere handelingen, welke in strijd zijn met deze technische eisen van Customeyes’ online portalen.
h) De inhoud van het opgeleverde advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage en/of verslaggeving van Customeyes is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Customeyes opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Customeyes. Customeyes is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
i) Aanspraken van opdrachtgever vervallen als deze niet binnen één jaar na de ontdekking van een omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, schriftelijk aan Customeyes ter kennis zijn gesteld.

10 OVERMACHT

a) Customeyes is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht, ook wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Customeyes haar verbintenis had moeten nakomen.
b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen): vervoers- en/of communicatie-storingen en stagnatie bij derden waarvan Customeyes afhankelijk is, waaronder nadrukkelijk begrepen leveranciers van clouddiensten en andere onderdelen van de informatie technische infrastructuur die Customeyes gebruikt.
c) Bij overmacht worden de verplichtingen van Customeyes opgeschort. Indien de periode waarin nakoming niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, mag Customeyes de overeenkomst ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d) Indien Customeyes bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde dienst(en) c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

11 VRIJWARING & JUISTHEID VAN INFORMATIE

a) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Customeyes verstrekt in het kader van de overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Customeyes zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.
b) Opdrachtgever vrijwaart Customeyes van elke aansprakelijkheid ingevolge het zelf niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
c) Opdrachtgever vrijwaart Customeyes voor alle aanspraken van opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies, vergunningen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
d) Opdrachtgever vrijwaart Customeyes voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van opdrachtgever jegens derde(n).
e) Opdrachtgever vrijwaart Customeyes voor alle aanspraken van opdrachtgever voortvloeiend uit het feitelijk uitvoeren van werkzaamheden door derden ten behoeve van opdrachtgever.
f) Indien opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Customeyes verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

12 PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

a) Customeyes voert klantenonderzoeken uit ten behoeve van haar opdrachtgever, wat automatisch leidt tot verwerking van persoonsgegevens door Customeyes.
b) Opdrachtgever bepaalt de inhoud en scope van de onderzoeken en stelt aldus doel en middelen vast van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het onderzoek. Opdrachtgever moet daarom worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 sub 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
c) Customeyes voert het onderzoek uit ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke en wordt daarom beschouwd als Verwerker in de zin van artikel 4 sub 8 AVG.
d) De bepalingen omtrent de gegevensverwerking vormen gezamenlijk de Verwerkersovereenkomst tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke, als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.
e) De verwerkersovereenkomst is van toepassing op persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de diensten uitgevoerd door of namens Customeyes ten behoeve van opdrachtgever en/of Participant(en) en kan alleen in een schriftelijke overeenkomst tussen Customeyes en opdrachtgever worden afgeweken.
f) Verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen elke vorm van verlies, ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde wijziging of ongeautoriseerde verstrekking van/tot Persoonsgegevens, alsmede om de veerkracht van de door haar gebruikte informatiesystemen te behouden.
g) Verwerker zal de persoonsgegevens die haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld niet langer bewaren dan noodzakelijk is (i) voor de uitvoering van deze overeenkomst; of (ii) om een op haar rustende wettelijke verplichting na te komen. Verwerker zal de persoonsgegevens bewaren gedurende een periode zoals nader aangegeven in de verwerkersovereenkomst.
h) Verwerker zal geen Subverwerkers inschakelen anders dan conform het in dit artikel bepaalde. Verwerkingsverantwoordelijke stemt hierbij in met het inschakelen van de Subverwerkers genoemd in de Verwerkersovereenkomst. Verwerker verplicht deze Subverwerkers tot het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de Persoonsgegevens en bindt hen aan overige verplichtingen op het gebied van Verwerking welke equivalent zijn aan haar eigen verplichtingen op grond van deze Verwerkersovereenkomst.
i) Indien Customeyes een anoniem onderzoek uitvoert namens opdrachtgever, dient opdrachtgever zorg te dragen voor een privacy statement en aldus de betrokkenen te wijzen op diens rechten inzake de AVG.
j) Customeyes beschikt over een ISO 27001-certificering: ISO 27001: 2017+A11:2020.

13 GEHEIMHOUDING

a) Customeyes en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst, de opdracht of uit andere bron van elkaar hebben verkregen, en zullen deze vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van die overeenkomst.

14 INTELLECTUEEL EIGENDOM

a) Modellen, technieken, instrumenten, vragenlijsten en onderzoekmethoden (waaronder software en/of digitale applicaties en print-outs daarvan) die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn eigendom van Customeyes. Openbaarmaking is alleen toegestaan na voorafgaand verkregen toestemming van Customeyes.
b) Het auteursrecht op voorstellen voor projecten en alle daarbij behorende stukken berust bij Customeyes.
c) Het auteursrecht op onderzoeksresultaten, rapporten en andere in het kader van de opdracht opgestelde stukken berust bij Customeyes. Opdrachtgever mag de hier bedoelde schriftelijke stukken alleen voor intern gebruik (binnen de eigen organisatie) vermenigvuldigen. Indien opdrachtgever de in dit artikel bedoelde (schriftelijke) stukken wenst te openbaren c.q. extern wenst te delen, dient zij daarbij het volgende in acht te nemen en/of dat uitsluitend onder de volgende voorwaarden te doen:
(i) Het is opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Customeyes rusten anders te gebruiken (dat wil o.a. zeggen: voor andere doeleinden) dan overeengekomen in de overeenkomst;
(ii) Opdrachtgever is nimmer gerechtigd dergelijke stukken en/of onderzoeksresultaten uit haar context te halen en/of uit verband te trekken;
(iii) Indien Customeyes aangeeft te wensen dat opdrachtgever de openbaring/het externe gebruik van de stukken stopt, dan dient opdrachtgever zich per direct aan een dergelijk verzoek te conformeren;
(iv) De inhoud van de stukken waarvan in redelijkheid gezegd kan worden dat dit interne formules, strategieën of methoden van Customeyes betreft en waarvan gezegd kan worden dat openbaarmaking daarvan Customeyes schade kan toebrengen, mag nimmer worden geopenbaard.
d) Customeyes mag de resultaten van het onderzoek gebruiken voor benchmark doeleinden, voor zover gegarandeerd kan worden dat de individuele resultaten van de respondenten niet herleidbaar zijn.
e) Onderzoekmethoden zijn volledig eigendom van Customeyes, ook indien deze zijn ontwikkeld en/of toegepast door Customeyes in opdracht van opdrachtgever.
f) Opdrachtgever garandeert dat er met de door haar verstrekte informatie geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat de verstrekte informatie door Customeyes verwerkt mag worden.
g) Consequenties als gevolg van schending van/inbreuk op IE-recht: opdrachtgever is aan Customeyes een direct opeisbare en niet voor verrekening, matiging of compensatie vatbare boete verschuldigd van € 25.000 per geconstateerde overtreding van artikel 7f, te vermeerderen met een bedrag van € 10.000 per dag dat de overtreding voortduurt.

15 TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLENREGELING

a) Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of verband houden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
b) Eventuele geschillen tussen Customeyes en opdrachtgever zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Customeyes blijft bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de (internationale) wet bevoegde rechter.

o