CQ-index: De kwaliteit van zorg in kaart

Vergelijkbare zorgkwaliteit is essentieel voor een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod. Om de zorgkwaliteit in kaart te brengen is de CQ-index ontwikkeld.

Consumenten staan meer en meer centraal in de zorgmarkt: Hun vraag stuurt het aanbod. Er is een groeiende aandacht voor de transparantie in de zorg, zowel met betrekking tot het product als de kwaliteit daarvan. Goede informatie hierover is een onmisbare voorwaarde voor een goed werkende zorgmarkt. Om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen is de CQ-index in het leven geroepen.

Cliëntenraadpleging middels de CQ-index

Vergelijkbare zorgkwaliteit is essentieel om tot een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod te komen. Een kiezende patiënt geeft zorgaanbieders namelijk gerichte informatie om te weten welke zorg nodig is of verbeterd moet worden. Om deze reden heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om de kwaliteit van zorginstellingen in kaart te brengen. Er zijn vragenlijsten met indicatoren ontwikkeld over de zorginhoudelijke kwaliteit en over de ervaren kwaliteit door cliënten, de cliëntervaringsindicatoren. Daarnaast is er de zogenaamde etalage(plus)informatie, dit zijn feitelijke gegevens over de zorginstelling en faciliteiten. Vanaf 2010 worden deze indicatoren jaarlijks bevraagd onder zorgaanbieders.

Verplichte CQ  metingen

Het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) heeft in samenwerking met Nivel vragenlijsten ontwikkeld per sector. Voor een aantal sectoren geldt een wettelijke verplichting tot het afnemen van cliëntervaringen. De niet-verplichte vragenlijsten worden ook regelmatig gebruikt. Bijvoorbeeld in de ziekenhuissector wordt CQ veel gebruikt, maar dit is niet verplicht. De wettelijk verplichte vragenlijsten zijn:

  • CQI Verpleging, Verzorging & Thuiszorg Alle zorginstellingen in deze sector zijn wettelijk verplicht om eens in de twee jaar een cliëntenraadpleging uit te voeren middels de CQ-index. Deze cliëntenraadpleging met de CQ-index vindt op locatie plaats door middel van interviews met 30 cliënten. Daarnaast wordt aan 110 extramurale cliënten of aan contactpersonen van 70 psychogeriatrische cliënten een schriftelijke vragenlijst verzonden.
  • CQI kortdurende ambulante GGZ en verslavingszorg Sinds 2010 geldt dat de CQI kortdurende ambulante GGZ en verslavingszorg het verplichte meetinstrument is voor de betreffende prestatie-indicatoren. Onlangs is besloten dat instellingen CQI kortdurende ambulante GGZ en verslavingszorg jaarlijks dienen af te nemen.
  • CQI Hulp bij Huishouden Vanaf 2010 is het voor zorginstellingen die huishoudelijke hulp verlenen verplicht om eens per twee jaar de CQI Hulp bij Huishouden te laten uitvoeren. De uitvoering van de CQ-index vindt plaats middels schriftelijke vragenlijsten die per post aan 250 cliënten van Hulp bij Huishouden worden verzonden.
  • CQI Gehandicaptenzorg In het najaar van 2010 is de herziene versie van de CQI Gehandicaptenzorg in gebruik genomen. Deze wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij begonnen is met de vragenlijsten voor verstandelijk gehandicapten. Instellingen voor verstandelijk gehandicapten kunnen door geaccrediteerde meetbureaus hun klantervaringen laten meten. De eerste meetronde heeft plaatsgevonden van oktober 2010 tot half februari 2011. Instellingen die willen publiceren in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording in 2011, dienden in deze periode de cijfers aan te leveren. Dit kan door een CQ meting te laten uitvoeren door een CKZ-geaccrediteerd meetbureau. Er komen meerdere aanleverdata. De eerste aanleverdatum was tussen half januari en half maart 2011. Eens in de drie jaar dient een CQ meting plaats te vinden, wat betekent tussen 2010-2013 en tussen 2013-2016.

Customeyes geaccrediteerd meetbureau

Customeyes is geaccrediteerd voor het uitvoeren van CQ metingen. Daarbij bieden wij de mogelijkheid om de CQ meting in de kleurrijke en grafische rapportage van Customeyes te gieten. Deze aantrekkelijke weergave zorgt ervoor dat uw medewerkers de uitkomsten kunnen analyseren en gebruiken en er zo snel en gemakkelijk mee aan de slag kunnen. Ook is het mogelijk om extra vragen toe te voegen aan de verplichte CQ meting. Door deze additionele vragen ontvangt u nog specifiekere stuurinformatie voor uw instelling.

Meer informatie over een CQ meting? Lees verder »