Cliëntenonderzoek – bruikbare inzichten 

Cliëntenonderzoek – bruikbare inzichten 

Michiel de Snaijer
De vraagstelling is gebaseerd op Kwaliteit van Bestaan en vertaald naar thema’s die dicht staan bij de cliënt, verwant en begeleider.  

We werken met een gevalideerde set basisvragen, een bibliotheek van verdiepende benchmarkvragen en de mogelijkheid om vragen vanuit jullie eigen instelling toe te voegen ter verdieping van specifieke thema’s. De vraagstelling is gebaseerd op het construct Kwaliteit van Bestaan (Quality of Life) van Schalock en Verdugo en vertaald naar thema’s die dicht staan bij de leefwereld van de cliënt, verwant en begeleider.  

Gevalideerde vragenlijst: Iedere cliënt voelt zich gehoord, gezien en begrepen  

De kern van het instrument is dat iedereen deelneemt aan het onderzoek. Iedere cliënt wordt betrokken in het onderzoek en krijgt de mogelijkheid om zijn of haar ervaringen te delen via een individuele vragenlijst. Voorafgaand aan een onderzoek worden de vraagstellingen voorgelegd aan de betrokken interne stakeholders (cliënten- en verwantenraad en begeleiders).   

Schalock en Verdugo vertaald naar herkenbare thema’s  

Voor zorginstellingen hebben we de 8 leefdomeinen van ‘Kwaliteit van Bestaan’ van Schalock en Verdugo vertaald naar een indeling in thema’s die het dagelijks leven van cliënten in de zorg typeert. Het gaat daarbij om de volgende thema’s: (1) begeleiders en ondersteuning, (2) woonruimte en omgeving, (3) werk en dagbesteding, (4) vrije tijd & contacten en (5) zorgplan. Deze indeling is herkenbaar voor cliënten, verwanten en begeleiders en vergemakkelijkt de uitvraag en rapportage.   

Vragenlijst op maat door gebruik van achtergrondvariabelen  

Zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg bieden verschillende zorg- en ondersteuning aan, zoals langdurige zorg, wonen en dagbesteding, en veelal ook kortdurende zorg zoals logeren, zaterdagopvang of ambulante begeleiding. De vragenlijsten voor cliënten worden op maat opgemaakt aan de hand van deze typerende achtergrond variabelen.  

De uitkomsten worden gerapporteerd op individueel niveau, op team niveau en op organisatieniveau. Door filtering op deze achtergrond variabelen worden afzonderlijke inzichten naar boven gehaald. Samen bepalen we wie welke vraagblokken krijgt, zodat er geen overbodige vragen worden gesteld. 

Verrijking door open antwoorden per thema  

Elk vraagblok bij een thema wordt afgesloten met een open antwoord vraag. Hiermee krijgen cliënten de mogelijkheid om hun ervaringen in hun eigen woorden op te schrijven. Door de open antwoorden en de antwoordscores naast elkaar inzichtelijk te maken, kunnen we organisaties nog meer inzicht en duiding bieden van de einduitkomsten.  

Uitvraag gehele driehoek (cliënten, verwanten en begeleiders)  

Met het cliëntervaringsonderzoek kun je ervaringen ophalen bij cliënten, verwanten en begeleiders. Het instrument is zo ingericht dat de resultaten van de cliënten, de verwanten en begeleiders met elkaar vergeleken kunnen worden. Komt het beeld van de verwanten en/of begeleiders overeen met de ervaringen van de cliënten? Je krijgt een heel duidelijk beeld in de rapportage. 

Onuitputtelijke mogelijkheden voor vergelijkingen en benchmarks  

Je krijgt inzage in de resultaten via (1) ons interactieve dashboard, (2) locatie- rapportages per individuele locatie, (3) individuele cliëntbladen en (4) een overall presentatie van de resultaten op organisatieniveau. Op deze wijze krijg je de mogelijkheid om je op alle mogelijke manieren te verantwoorden en te verbeteren.  

Uitsplitsingen en aggregatie van resultaten naar behoefte  

Alle gegevens worden direct verwerkt. Jullie krijgen toegang tot een individueel dashboard met de gegevens van jullie organisatie. De onderzoeksuitkomsten kunnen worden uitgesplitst en geaggregeerd naar jullie eigen wensen en zijn direct toegankelijk. Vanzelfsprekend brengen we hier wel autorisaties in aan, zodat alleen de informatie zichtbaar is die relevant is voor de betreffende persoon. Op deze wijze hebben alle teams hun benodigde informatie direct beschikbaar. 

Ons aanbod

Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar de verhalen van cliënten, verwanten en begeleiders. En deze te vertalen naar verbeteringen van de zorg voor iedere individuele cliënt. Om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van bestaan.  

Lees meer over ons aanbod> 

Snel en gemakkelijk:  

Eenvoudig uit te vragen en overzichtelijke rapportages in gebruiksvriendelijke dashboards. 

Lees meer over snel en gemakkelijk > 

Bruikbare inzichten:  

Met een gevalideerde vragenlijst, actuele thema’s en benchmarks. En analyses die het verhaal achter de cijfers vertellen. Geschikt voor cliënten, ouders/verwanten en begeleiders.   

Op alle niveaus:  

Ervaringen als maatstaf voor verbeteringen in de zorg, op cliënt-, team/locatie- en organisatieniveau. 

Lees meer over inzichten op alle niveaus > 

Lees hier meer over het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 >

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Is dit e-book voor jou?

Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar cliënten, hun wensen en behoeften, en deze te vertalen naar verbeteringen die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Het cliëntervaringsonderzoek van Customeyes is een VGN-erkend kwaliteitsinstrument dat de ervaringen van cliënten of begeleiders meet. Dit onderzoek kan ook voor ouderen worden ingezet. Met dit onderzoek ontdek je:

  • Hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren;
  • Waar zij tevreden mee zijn;
  • Wat verbeterd kan worden.